Environmentálne poradenstvo pri financovaní exportu

Trvalo udržateľný manažment životného prostredia a prírodných zdrojov je životne dôležitý pre hospodársky rast a blahobyt ľudí. Keď sa efektívne riadia, obnoviteľné prírodné zdroje, tak môžu poskytnúť základ pre trvalý inkluzívny rast, potravinovú bezpečnosť a znižovanie chudoby.

Zdravé ekosystémy sú nevyhnutné pre dlhodobý rast hospodárskych odvetví, ako sú poľnohospodárstvo, lesníctvo, rybné hospodárstvo a cestovný ruch.

V súlade s Odporúčaním Rady OECD o spoločných postupoch k oficiálne podporovaným vývozným úverom a environmentálnemu a sociálnemu due dilligence, sa pri financovaní úverov vyžaduje vyhodnotenie vplyvu exportu na životné prostredie v krajine určenia vývozu.

Naši odborníci po zhodnotení závažnosti vplyvu exportu na životné prostredie, zaradia Váš export do jednej z troch kategórií (A, B, C) a rozhodnú, či export je nevyhnutné posudzovať z pohľadu vplyvov vývozu na životné prostredie.

V prípade zaradenia vývozu do kategórie A alebo B naši odborníci pre Vás vypracujú posudok ESIA respektíve inú príslušnú dokumentáciu súlade s pravidlami na ochranu životného prostredia Svetovej banky alebo iných medzinárodných finančných inštitúcií alebo pravidlami EÚ a taktiež pravidlami platnými v krajine konečného určenia vývozu, ak sú dostupné.

Účelom nástroja ESIA (Environmental and social impact assessment) je identifikovať pozitívne a negatívne dopady spôsobené realizáciou projektu. To sa hodnotí analýzou účinkov vyplývajúcich z interakcie medzi environmentálnymi a sociálnymi zložkami a rôznymi činnosťami projektu a jeho vývojom.