Posudzovanie vplyvov na ŽP

Naším poslaním je pomáhať naším klientom pri riešení rôznych environmentálnych problémov v súvislosti s realizáciou rôznorodých investícií v súlade s národnou legislatívou a medzinárodnými štandardmi

Posudzovanie vplyvov na životné prostredia (Environmental Impact Assessment- EIA) je  na prvý pohľad zložitý proces,  ktorým Vám pomôžeme previesť Váš projekt.

Všeobecne je  považovaný za jeden z hlavných nástrojov medzinárodnej environmentálnej politiky na uskutočňovanie trvalo udržateľného rozvoja. Vo vyspelých krajinách sa uplatňuje viac ako štyri desaťročia.

Vychádza z nasledovných princípov

  • komplexnosť vyhodnotenie predpokladaných vplyvov danej činnosti a strategického dokumentu na životné prostredie ešte pred rozhodnutím o ich povolení
  • vyhodnotenie vplyvov zabezpečujú odborníci z rôznych oblastí
  • široká a aktívna účasť verejnosti na procese posudzovania
  • variantné riešenia
  • proces posudzovania nenahrádza proces povoľovanie danej činnosti