Environmentálne vzdelávanie

Na rozdiel od tradičných foriem vzdelávania je environmentálna výchova holistickým procesom celoživotného vzdelávania zameraným na vytváranie zodpovedných ľudí, ktorí skúmajú a identifikujú environmentálne otázky, zapájajú sa do riešenia problémov a účinne prijímajú opatrenia na zlepšenie životného prostredia.

Environmentálne vzdelávanie umožňuje už v mladom veku osvojiť si myslenie a konanie smerujúce k trvalo udržateľnému životu.

Študentom (deťom) umožňuje pochopiť základné vzťahy medzi človekom a živou a neživou prírodou ako aj základné princípy a zákonitosti v životnom prostredí.Naša spoločnosť zabezpečuje kurzy a sústredenia alebo prípravu podkladov a programov s environmentálnou tematikou pre všetky vekové kategórie.

Jednotlivé kurzy sú vždy prispôsobené cieľovým skupinám a požadovanej téme.