Odborné posudky a expertízy

Naším poslaním je pomáhať naším klientom pri riešení rôznych environmentálnych problémov v súvislosti s realizáciou rôznorodých investícií v súlade s národnou legislatívou a medzinárodnými štandardmi

Dendrologický posudok

Pre našich klientov poskytujeme dendrologický prieskum (dendrologický posudok alebo inventarizáciu drevín) na základe zákona o ochrane prírody a krajiny (Zákon č. 543/2002 Z. z.) pre všetky účely a všetky orgány štátnej správy. Na dendrologických posudkoch sa podľa účelu a potreby zúčastňujú vysokokvalifikovaný odborníci. Naším cieľom je pomôcť našim klientom hladko a profesionálne vyriešiť problém s drevinami.

Entomologický posudok

Biomonitoring je jedným zo spôsobov hodnotenia stavu znečistenia životného prostredia na základe skúmania organizmov, ktoré v ňom žijú. Biomonitoring je v posledom čase tiež využívaný pre skúmanie miery priemyselného znečistenia životného prostredia a jeho potenciálnych vplyvov na človeka. Najčastejšie sme oslovovaní klientami, ktorí potrebujú biomonitoring na určenie vplyvu ich investičnej aktivity na životné prostredie, či už je to pred, počas alebo po uskutočnení činnosti.